Träskända Seniorer

Stadgarna registrerade av Patent- och registerstyrelsen 28.11.2014

Av höstmötet 2019 gjorda förändringar.

Stadgar för Träskända Seniorer r.f.

 §1

Föreningens namn är Träskända Seniorer rf och dess hemort är Träskända stad.

Föreningens språk är svenska.

§2

Föreningen, som är en obunden organisation, verkar för sina medlemmars trivsel och för att tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

Sin uppgift förverkligar föreningen genom att:

a) bevaka pensionärernas intressen lokalt och hjälpa medlemmarna i kontakt med myndigheter
b) ordna kurser, föredragningstillfällen, exkursioner, teaterbesök och annan social verksamhet;
c) verka som förbindelselänk medlemmarna emellan.

Föreningen kan ta emot donationer och testamenten.

§3

Till ordinarie medlem i föreningen kan, på ansökan till styrelsen, varje välfrejdad person, som nått pensionsålder eller åtnjuter pension, ansluta sig. Rättsgiltigt samfund och personer, som inte åtnjuter pension, kan ansluta sig till föreningen som understödande medlemmar.

Medlemmarna betalar en medlemsavgift, vars storlek fastställs på höstmötet, för ordinarie och understödande medlemmar. Styrelsen kan sänka avgiften, eller helt befria enskild medlem från att betala medlemsavgift.

Till hedersordförande och hedersmedlem kan styrelsen för föreningsmöte föreslå person, som gjort sig särskilt förtjänt i arbetet för föreningen. Hedersordförande eller hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos föreningens styrelse, eller dess ordförande, eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om särskilda skäl föreligger.

§4

Föreningen håller två ordinarie föreningsmöten om året: vårmöte och höstmöte.

Vårmötet hålls i mars-april och höstmötet i oktober-november, på av styrelsen fastställd dag och plats.

Extra möte hålls då föreningens möte eller styrelse så besluter, eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem, hedersmedlem och hedersordförande en röst. Understödande medlemmar har yttranderätt. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör likväl lotten.

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före  mötet med personlig kallelse per post eller e-post, eller notis på svenska, införd i en på föreningens hemort allmänt läst tidning.

§5

Vårmöte

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1) mötet öppnas
2) val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3) mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4) föredragningslistan för mötet godkänns
5) bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
6) beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Höstmöte

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1) mötet öppnas
2) val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3) mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4) föredragningslistan för mötet godkänns
5) verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs.

6) beslut om antalet styrelsemedlemmar för följande kalenderår.

7) val av föreningens ordförande, tre-sex styrelsemedlemmar och en suppleant..
8) val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
9) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar, att ett ärende skall behandlas på föreningens vår- eller höstmöte, skall den skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid, att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§6

Föreningens verksamhet leds av en, vid höstmötet vald styrelse, till vilken hör ordförande och tre-sex ordinarie medlemmar. Styrelsens verksamhetsperiod inleds vid årsskiftet. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. 

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser en sekreterare och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall på kallelse av vice ordföranden, då de anser att det behövs, eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör lotten.

§7

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans, eller av någondera av dessa tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§8

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet, jämte därtill hörande handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse, skall lämnas till verksamhetsgranskaren senast fyra veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

§9

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels majoritet av de röster, som avgetts vid omröstningen. Av enskild medlem framställt förslag till ändring av stadgarna bör skriftligen inlämnas till styrelsen trettio dagar innan föreningsmötet. I möteskallelsen skall nämnas om förslag till ändring av stadgarna.

§10

Ordinarie föreningsmöte kan besluta om upplösning av föreningen. För att beslutet skall vara giltigt krävs tre fjärdedels majoritet av de vid mötet avgivna rösterna. Beslutet skall därefter underställas ett nytt föreningsmöte, som skall hållas inom två veckor efter det föregående mötet. För ett giltigt beslut erfordras också på detta möte tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna. I möteskallelsen bör nämnas om förslag av upplösning av föreningen.

§11

Då beslut fattas om upplösning av föreningen skall dess tillgångar, i enlighet med mötets beslut, tillfalla annan registrerad förening eller stiftelse, som befrämjar pensionärernas intressen.

§12

I övrigt iakttas föreningslagens bestämmelser.